Zadání závěrečné práce – Matúš Dillhoff – FZKI B-KBc den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Matúš Dillhoff
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-5701-52608
Vedúci práce:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
  
Názov práce:Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Hruboňovo na účely pozemkových úprav
 
 
Anotácia:
Prieskumom dopravných pomerov v obvode pozemkových úprav je potrebné zistiť súčasný stav poľnohospodárskej a lesnej dopravnej siete v nadväznosti na železničnú, štátnu cestnú prípadne vodnú a leteckú sieť. Existujúce poľné a lesné cesty následne zaradiť do kategórií, uviesť ich príslušné označenie vrátane cestných objektov. Zhodnotiť technický stav cestného telesa a stav cestných objektov. Následne zhodnotiť súčasný dopravný systém z pohľadu protieróznej a krajinotvornej funkcie. V neposlednom rade zhodnotiť územie vzhľadom na možný rekreačný potenciál. Výsledkom prieskumných prác je súhrnná bilancia existujúcich komunikačných zariadení a opatrení v obvode projektu pozemkový úprav.
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Literatúra:
  1. MUCHOVÁ, Z. -- VANEK, J. Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita ;, 2009. 397 s. ISBN 978-80-552-0267-9.
  
Dátum zadania:02. 03. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
12. 05. 2017 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry