Zadanie záverečnej práce – Matúš Dillhoff – FZKI B-KBC den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Matúš Dillhoff
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-5701-52608
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
 
 
Názov práce:
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Hruboňovo na účely pozemkových úprav
 
 
Anotácia:Prieskumom dopravných pomerov v obvode pozemkových úprav je potrebné zistiť súčasný stav poľnohospodárskej a lesnej dopravnej siete v nadväznosti na železničnú, štátnu cestnú prípadne vodnú a leteckú sieť. Existujúce poľné a lesné cesty následne zaradiť do kategórií, uviesť ich príslušné označenie vrátane cestných objektov. Zhodnotiť technický stav cestného telesa a stav cestných objektov. Následne zhodnotiť súčasný dopravný systém z pohľadu protieróznej a krajinotvornej funkcie. V neposlednom rade zhodnotiť územie vzhľadom na možný rekreačný potenciál. Výsledkom prieskumných prác je súhrnná bilancia existujúcich komunikačných zariadení a opatrení v obvode projektu pozemkový úprav.
  
Rozsah práce:60
 
 
Literatúra:
  1. MUCHOVÁ, Z. -- VANEK, J. Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita ;, 2009. 397 s. ISBN 978-80-552-0267-9.
 
 
Dátum zadania:
02. 03. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
12. 05. 2017 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry