Zadanie záverečnej práce – Mgr. Vladimír Kuľhavý – FEŠRR B-RR ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Mgr. Vladimír Kuľhavý
Študijný program:regionálny rozvoj
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-5739-43757
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
  
Názov práce: Návrh rozvoja Bratislavskeho kraja s maximálnym využitím potenciálnych surovinových zdrojov v regióne.
  
Anotácia:Zhodnotenie existujúceho stavu využívania surovinových zdrojov a ľudského potenciáluj v regióne a návrh možného rozvoja regiónu na báze existujúcich zdrojov v regióne. SWOT analýza a návrh riešení na základe tejto analýzy.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:17. 04. 2012
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2013 Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry