Final thesis assignment form – Ing. Soňa Drabiščáková – FZKI I-KII ext [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Soňa Drabiščáková
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100917-52364
Vedúci práce:Ing. Karol Šinka, PhD.
  
Názov práce:Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím v GIS
  
Anotácia:Práca sa zameriava na podrobnú charakteristiku vybraného katastrálneho územia potenciálne i reálne ohrozeného povrchovým odtokom zrážkovej vody. Cieľom práce je na základe priestorového vymedzenia pôdnych vlastnosti a súčasného využitia krajiny vypočítať charakteristiky povrchového odtoku (predovšetkým výšky a objemu) na úrovni vymedzených prispievajúcich plôch, a to za pomoci nástrojov geografických informačných systémov. Súčasťou riešenia problematiky je aj terénny prieskum a konfrontácia dosiahnutých výsledkov.
  
Dátum zadania:16. 03. 2016
  
Dátum odovzdania:16. 04. 2018 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry