Zadání závěrečné práce – Ing. Alexandra Pagáč Mokrá – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Alexandra Mokrá
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-51553
Vedúci práce:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
  
Názov práce:Zariadenia na zhodnocovanie odpadov v procese posudzovania vplyvov na ŽP (EIA)
  
Anotácia:Proces posudzovania vplyvov činností na životné prostredie je povinným nástrojom ochrany ŽP v SR. Cieľom diplomovej práce je vykonať vo vybranej lokalite pre konkrétnu činnosť v oblasti zariadení na zhodnocovanie odpadov identifikovať predpokladané vplyvy na zložky ŽP. Podľa štandardných metód používaných v procese EIA, vymedziť veľkosť vplyvov, významnosť a relatívnu dôležitosť predpokladaných vplyvov na životné prostredie. Poukázať na možnosti opatrení na ich elimináciu v riešenom území.
  
Rozsah práce:cca 70 strán
  
Literatúra:
  1. BÁREKOVÁ, A. -- TÁTOŠOVÁ, L. -- SKLENÁR, Š., 2011 Metodika nakladania s tuhým komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 115 s. ISBN 978-80-552-0539-7.
  2. BÁREKOVÁ, A., 2014. Odpadové hospodárstvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 95 s. ISBN 978-80-552-1149-7.
  3. NOSKOVIČ, J. a kol.2012. Ochrana a tvorba životného prostredia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 414 s. ISBN 978-80-552-0873-2.
  4. STREĎANSKÁ, A., 2008: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v rezorte poľnohospodárstva. Monografia. 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. - 130 s. : obr., tab. - ISBN 978-80-552-0154-2.
  5. STREĎANSKÝ, J., 2010. Hodnotenie kvality životného prostredia. 2. preprac. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 162 s. ISBN 978-80-552-0423-9.
  6. Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
  7. Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
  8. ZÁKON NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov.
  
Dátum zadania:13. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:28. 04. 2017 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry