Zadanie záverečnej práce – Ing. Juraj Šimon – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného inžinierstva
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Juraj Šimon
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-51836
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Halaj, CSc.
  
Názov práce:Hydraulický výskum sklzu zdrsneného makrodrsnými prvkami
  
Anotácia:Diplomová práca bude zameraná na hydraulický výskum zdrsneného sklzu na zmenšenom hydraulickom modeli. Výskum bude analyzovať vybrané charakteristiky prúdenia v jednotlivých častiach sklzu s osadenými makrodrsnými prvkami.
  
Rozsah práce:60 strán
  
Literatúra:
  1. MACURA, V. -- HALAJ, P. Úpravy a revitalizácie vodných tokov. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2013. 228 s. ISBN 978-80-227-3925-2.
  2. HALAJ, P. Teória dynamickej rovnováhy a jej využitie pri návrhu korýt vodných tokov = Use of dynamic balance theory for river channel design. In Acta horticulturae et regiotecturae. 8, (2006), s. 191--193. ISSN 1335-2563.
  
Dátum zadania:04. 03. 2016
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2017 Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Vedúci katedry