Zadání závěrečné práce – Ing. Veronika Krušinová – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Veronika Krušinová
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100916-52199
Vedúci práce:
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
  
Názov práce:
Návrh protieróznych opatrení voči účinkom veternej erózie v k.ú. Kopčany
 
 
Anotácia:Abstrakt:Veterná erózia spôsobuje rozrušovanie pôdneho povrchu, odnášanie pôdnych častíc a ukladanie na inom mieste. Táto činnosť zapríčiňuje znižovanie úrod poľnohospodárskych plodín. Cieľom diplomovej práce je návrh protieróznych opatrení na exponovaných lokalitách vybraného územia.

Kľúčové slová: veterná erózia, protierózne opatrenia
 
 
Rozsah práce:
cca 70 strán
 
 
Literatúra:
  1. ANTAL., J. a kol., 2014. Ochrana a zúrodňovanie pôdy. 2. nezmenené vydanie: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. -- 210 s. : ilustr., tab. ; 30 cm. ISBN 978-80-552-1205-0.
  2. LACKÓOVÁ, L.-STREĎANSKÝ, J., 2011. Veterná erózia v krajine : súčasné trendy, metódy a spôsoby výpočtov : monografia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 107 s. ISBN 978-80-552-0572-4.
  3. NOSKOVIČ, J. a kol. Ochrana a tvorba životného prostredia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 414 s. ISBN 978-80-552-0873-2.
  4. STREĎANSKÁ, A.-MUCHOVÁ,Z.-KONC Ľ., 2011. Bonitácia a cena pôdy v pozemkových úpravách. 1. vyd. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. -- 228 s. ISBN : 978-80-552-1129-9.
  5. STREĎANSKÝ, J. Hodnotenie kvality životného prostredia. 2. preprac. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 162 s. ISBN 978-80-552-0423-9.
  6. STREĎANSKÝ, J.-LACKÓOVÁ, L., 212. Veterná erózia pôdy. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 89 s. ISBN 978-80-552-0812-1.
  7. ZÁKON č. 57/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona 245/ 2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  
Dátum zadania:13. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:
29. 04. 2017



 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry