Zadání závěrečné práce – Ing. Denis Bechera – FZKI I-ARI den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Denis Bechera
Študijný program:
záhradná a krajinná architektúra
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-5712-53622
Vedúci práce:
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
 
 
Názov práce:
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
 
 
Anotácia:
Pokračovanie v téme bakalárskej práce. Prehodnotením doterajších foriem využívania vidieckeho priestoru na rôzne formy rekreácie a s ňou spojených športových aktivít vytypovať nové možnosti, ktoré ponúka konkrétny vytypovaný mikroregión, prípadne samotná obec s priľahlým katastrom a okolím.Zapojenie cykloturistických trás do využívania rekreačných možností riešeného regiónu.
 
 
Rozsah práce:
diplomová práca
 
 
Literatúra:
  1. Neufert,P – Neff,L: Dobrý projekt – správna stavba – dom,byt,záhrada, Jaga group Bratislava, 2004
  2. Otruba, I., 2005: Záhradní architektura. Tvorba zahrad a parků. Vyd. ERA, Šlapanice, 355 s.
  3. Rózová,Z., Halajová,D. Parková tvorba. Vyd. SPU, 2000
  4. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)
  
Dátum zadania:
16. 02. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
30. 05. 2017 Ing. Denisa Halajová, PhD.
Vedúci katedry