Final thesis assignment form – Ing. Henrich Gerát – TF I-KPI ext [term 2, year 1]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Centrum informačných technológií
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Henrich Gerát
Študijný program:kvalita produkcie
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-5672-62941
Vedúci práce:RNDr. Darina Tóthová, PhD.
  
Názov práce:Možnosti využitia prístupových a monitorovacích systémov
  
Anotácia:- Analýza súčasnej problematiky na trhu prístupových a monitorovacích systémov.
- Návrh využitia týchto systémov v rôznych typoch organizácií.
- Vytvorenie modelovej situácie konkrétneho riešenia využitia prístupového a monitorovacieho systému
  
Rozsah práce:60-70
  
Literatúra:
  1. HAMÁŠOVÁ, K. -- MIHALCO, Š. -- TÓTHOVÁ, D. Fyzická bezpečnosť v skúmanom podniku agrosektora: The physical security in examined enterprise of agricultural sector.  In Informačné a komunikačné technológie v riadení a vzdelávaní. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2013), ISBN 978-80-552-0983-8. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2013/zborniky/024-13/Hamasova_Mihalco_Tothova.pdf.
  2. HENNYEYOVÁ, K. -- TÓTHOVÁ, D. -- HAMÁŠOVÁ, K. Actual situation of risk analysis in enterprises of agrosector in Slovakia.  In ICABR 2013. Brno : Mendel University in Brno. (2013), s. 238--244. ISBN 978-0-620-55419-0. URL: http://www.icabr.com/fullpapers/icabr2013.pdf.
  3. TÓTHOVÁ, D. Zabezpečovacie a prístupové systémy v informačnej stratégii organizácie = Security and access systems in information strategy of organization. In Agrární perspektivy X. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2001, ISBN 80-213-0799-4.
  4. Optimalizácia a znižovanie nákladov IT infraštruktúry / Peter Mančuška ; vedúci záverečnej práce Darina Tóthová , 2014 . 68 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra informatiky FEM SPU v Nitre (TF SPU v Nitre) . http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=15782
  
Dátum zadania:17. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2017 RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Vedúci katedry