Final thesis assignment form – Bc. Martina Valachová – FESRD B-RVT den [term 4, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Martina Valachová
Študijný program:rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-102384-56713
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach, PhD.
  
Názov práce:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Trenčín
  
Anotácia:Cieľom bakalárskej práce bude zhodnotiť aktuálnu situáciu v oblasti vzdelávania zamestnancov miestnej samosprávy vo vybranom okrese SR. V práci budú analyzované možnosti a zameranie súčasných vzdelávacích programov, ako aj ich inštitucionálne a finančné zabezpečenie. Súčasťou práce bude identifikácia kritických miest vo vzdelávacom procese a konkrétne návrhy na ich odstránenie. Údaje potrebné k spracovanie bakalárskej práce budú získané prostredníctvom dotazníkového prieskumu.
  
Dátum zadania:25. 01. 2016
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2017 Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry