Zadání závěrečné práce – Ing. Bryan Urminský – FEŠRR B-RRP den [sem 4, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bryan Urminský
Študijný program:
regionálny rozvoj a politiky EÚ
Študijný odbor:3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj
Evidenčné číslo:FEŠRR-102388-56896
Vedúci práce:Ing. Eva Balážová, PhD.
 
 
Názov práce:
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ v meste Topoľčany
 
 
Anotácia:
Cieľom bakalárskej práce je analyzovať a zhodnotiť implementáciu projektov podporených z fondov EÚ v meste Topoľčany. Analýza projektového procesu zameraná na predkladanie, schvaľovanie a implementáciu projektov a ich zhodnotenie vyústi do SWOT analýzy. Identifikujú sa kľúčové problémy a spracujú návrhy na zlepšenie.
 
 
Dátum zadania:25. 01. 2016
  
Dátum odovzdania:
15. 05. 2017 Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry