Final thesis assignment form – Ing. Kristína Péliová – FESRD I-RVT den [term 2, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Kristína Péliová
Študijný program:rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-102377-37587
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach, PhD.
  
Názov práce:Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Kolíňany a Žirany
  
Anotácia:Cieľom diplomovej práce je v súčasných podmienkach zhodnotiť formy zabezpečovania miestnych verejných služieb vo vybraných obciach, vývoj a komparácia výdavkov na ich zabezpečenie, ako aj spokojnosť občanov s kvalitou poskytovaných služieb. V práci budú využité primárne aj sekundárne zdroje údajov.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:13. 01. 2015
  
Dátum odovzdania:29. 04. 2016 Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry