Final thesis assignment form – Ing. Dominika Turčanová – FEM B-EKP den [term 4, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra hospodárskej politiky
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Dominika Turčanová
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5620-56407
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:
Uplatniteľnosť mladých ľudí na trhu práce v SR
  
Anotácia:
Každý tretí človek do 25 rokov je nezamestnaný v SR. Práca sa orientuje na zhodnotenie nástrojov, pomocou ktorých sa vláda snaží zlepšiť postavenie mladých ľudí na trhu práce. Súčasťou práce bude aj vyhodnotenie údajov vrátane medzinárodného porovnania.
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:
28. 04. 2016
  
Dátum odovzdania:
12. 05. 2017 
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Vedúci katedry