Zadání závěrečné práce – Bc. Barbara Terebesiová – FBP B-ABTB den [sem 2, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Barbara Terebesiová
Študijný program:agrobiotechnológie /2014/
Študijný odbor: biotechnológie
Evidenčné číslo:FBP-102403-54416
Vedúci práce:Ing. Eva Tvrdá, PhD.
  
Názov práce:Poškodenie DNA v samčích reprodukčných bunkách - mechanizmy, príčiny a následky
  
Anotácia:Poškodenie genetickej informácie v samčích reprodukčných bunkách je spojené s nízkym fertilizačným potenciálom, defektami v embryonálnom vývine a vysokým percentom morbidity či mortality potomstva. Genéza dezintegrácie DNA spermií dodnes nie je úplne objasnená, je však známe že zahŕňa oxidatívne poškodenie báz, hypometyláciu kľúčových génov, ako aj toxické pôsobenie xenobiotík alebo produktov lipidovej peroxidácie. Množstvo faktorov môže viesť ku poškodeniu DNA, ako napr. oxidatívny stres, pôsobenie environmentálnych xenobiotík alebo defektívna spermatogenéza. Expozícia elektromagnetickému žiareniu alebo termálny stres môžu rovnako prispieť ku zníženej integrite nukleových kyselín v samčej reprodukčnej bunke, presné mechanizmy však nie sú doteraz popísané.
Cieľom bakalárskej práce je spracovať dostupné informácie súvisiace so štrukturálnou organizáciou genetickej informácie v spermiách, faktormi vedúcimi k poškodeniu genetickej informácie v samčej reprodukčnej bunke, inter- a intracelulárnymi mechanizmami poškodenia a reparácie DNA ako aj s vplyvom fragmentácie DNA spermií na výsledný samčí fertilizačný potenciál.
  
Rozsah práce:do 40 strán
  
Dátum zadania:07. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:08. 04. 2016 prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vedúci katedry