Final thesis assignment form – Bc. Bernadeta Kendrová – FEM B-EKP den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra hospodárskej politiky
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bernadeta Kendrová
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5620-64233
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
  
Názov práce:
Ochrana hospodárskej súťaže
 
 
Anotácia:
Bakalárska práca zhodnotí politiku hospodárskej súťaže v SR, vrátane porovnania s vybranou krajinou mimo EÚ. Pôjde najmä o oblasti obmedzenia zlučovaniam firiem, cenovej diskriminácie a štátnej pomoci.
 
 
Rozsah práce:
30
 
 
Dátum zadania:
14. 11. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
17. 05. 2019 
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Vedúci katedry