Final thesis assignment form – Ladislav Piroš – FEM B-EKP den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra hospodárskej politiky
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ladislav Piroš
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5620-64258
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:
Štruktúrna politika - podpora regionálneho rozvoja
 
 
Anotácia:
Bakalárska práca zhodnotí štruktúrnu politiku SR v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Pôjde hlavne o menej rozvinuté regióny, riešenie medziregionálnych nerovnováh a ich podporu.
 
 
Rozsah práce:
30
 
 
Dátum zadania:16. 11. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
20. 05. 2019 
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Vedúci katedry