Final thesis assignment form – Bc. Michaela Srnová – FEM B-EKP ext [term 9, year 4]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Michaela Srnová
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5621-64551
Vedúci práce:
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
  
Názov práce:Ekonomika pestovania vybraných komodít
  
Anotácia:Záverečná práca: „Ekonomika pestovania vybraných komodít“ hodnotí faktory ovplyvňujúce celkovú efektívnosť výroby vybraných druhov komodít a na základe výsledkov analýzy poukazuje na možné návrhy a opatrenia na zníženie nákladovosti, zvýšenie ziskovosti a zlepšenie ekonomiky výroby vybraných komodít.
 
 
Rozsah práce:
35-40
 
 
Dátum zadania:
14. 12. 2017
  
Dátum odovzdania:02. 05. 2019 
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry