Zadání závěrečné práce – Ing. Diana Kosť – FEM I-MAP ext [sem 6, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra hospodárskej politiky
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Diana Kosť
Študijný program:manažment podniku
Študijný odbor:
3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Evidenčné číslo:
FEM-5629-64625
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:Korupcia ako súčasť hospodárskej politiky
 
 
Anotácia:Diplomová práca zhodnotí druhy korupcie, inštitúcie, ukazovatele jej merania a hospodárske straty spôsobené korupciou v rámci inštitucionálneho prostredia hospodárskej politiky. Sledované obdobie bude od vzniku SR až po súčasnosť.
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Dátum zadania:23. 11. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
20. 04. 2019 
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Vedúci katedry