Final thesis assignment form – Ing. Diana Kosť – FEM I-MAP ext [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra hospodárskej politiky
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Diana Kosť
Študijný program:
manažment podniku
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5629-64625
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:Korupcia ako súčasť hospodárskej politiky
 
 
Anotácia:Diplomová práca zhodnotí druhy korupcie, inštitúcie, ukazovatele jej merania a hospodárske straty spôsobené korupciou v rámci inštitucionálneho prostredia hospodárskej politiky. Sledované obdobie bude od vzniku SR až po súčasnosť.
 
 
Rozsah práce:
60
  
Dátum zadania:23. 11. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
20. 04. 2019 prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Vedúci katedry