Zadanie záverečnej práce – Bc. Patrik Hrnčiar – FBP B-ABTB den [sem 7, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Patrik Hrnčiar
Študijný program:
agrobiotechnológie /2014/
Študijný odbor:
biotechnológie
Evidenčné číslo:
FBP-102403-64641
Vedúci práce:
Ing. Eva Tvrdá, PhD.
 
 
Názov práce:
In vitro vplyv kvercetínu na oxidatívne vlastnosti testikulárneho tkaniva potkanov
 
 
Anotácia:
Ex vivo uchovávanie reprodukčných štruktúr je sprevádzané s oxidatívnym poškodením, ktoré znižuje prežívateľnosť spermií v samičom reprodukčnom trakte a ohrozuje ich fertiizačnú schopnosť. Úspech in vitro manipulácie so samčími reprodukčnými tkanivami priamo závisí od pochopenia interných či externých faktorov a ich interakcie, ktoré značne ovplyvňujú kapacitu reprodukčných štruktúr prežiť počas ex vivo manipulácie. Antioxidanty sú látky, ktorých molekuly obmedzujú aktivitu voľných radikálov - znižujú pravdepodobnosť ich vzniku alebo ich odvádzajú do menej reaktívneho alebo neaktívneho stavu. Týmto obmedzujú proces oxidácie biologických štruktúr. Tradičné antioxidanty ako napr. vitamín C a E, taurín, glutatión alebo karnitín nachádzajú široké využitie v reprodukčných biotechnológiách s cieľom ochrany alebo zlepšenia fertilizačnej kapacity živočíchov a človeka. V poslednom období zažívajú renesanciu bioaktívne látky získané z prírodných zdrojov oplývajúce širokým spektrom protektívnych a beneficiálnych vlastností, využiteľných pri uchovávaní samčích gamét. Cieľom bakalárskej práce bude skúmanie možných protektívnych účinkov zvolených prírodných biomolekúl na testikulárneho tkaniva potkanov.
  
Rozsah práce:
40 strán
  
Dátum zadania:27. 02. 2018
 
 
Dátum odovzdania:30. 04. 2020 
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vedúci katedry