Final thesis assignment form – Bc. Dominik Hrnko – TF B-RSB den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Dominik Hrnko
Študijný program:riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-102486-64718
Vedúci práce:Ing. František Adamovský, PhD.
  
Názov práce:Návrh informačného systému pre malú výrobnú firmu
  
Anotácia: 
Dátum zadania:26. 01. 2018
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2019 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry