Zadanie záverečnej práce – RNDr. Janka Drábeková, PhD. – FEM B-KME den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra štatistiky a operačného výskumu
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:RNDr. Janka Drábeková, PhD.
Študijný program:kvantitatívne metódy v ekonómii
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5624-1212
Vedúci práce:prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
  
Názov práce:Remitencie v nových členských krajinách EÚ
  
Anotácia:Práca bude zameraná na odhad vplyvu remitenčných tokov na rast hrubého domáceho produktu na obyvateľa vo vybraných nových členských krajinách EÚ, v rokoch 1998 až 2017. Pre kvantitatívnu analýzu budú použité panelové údaje vybraných ukazovateľov z Eurostatu a Svetovej banky. Vplyv remitenčných tokov a vybraných faktorov bude odhadnutý s využitím ekonometrických modelov. Požadovaná je minimálne pasívna znalosť angličtiny.
  
Dátum zadania:19. 12. 2017
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2019 doc. Ing. Peter Fandel, CSc.
Vedúci katedry