Final thesis assignment form – Bc. Matúš Borecký – TF B-OTB den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Matúš Borecký
Študijný program:obchodovanie a podnikanie s technikou
Študijný odbor:
5.2.46. poľnohospodárska a lesnícka technika
Evidenčné číslo:TF-102482-64853
Vedúci práce:
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
 
 
Názov práce:
Inovácie v technológiách pre chov zvierat a ich využitie v marketingu predaja
 
 
Anotácia:
V práci študent spracuje prehľad najnovších technologických riešení v chove vybratého druhu hospodárskych zvierat a ich uplatnenie v marketingu predaja výrobcov a predajcov techniky na Slovensku. Práca sa zameria na minimálne dve technologické linky pre minimálne jeden druh zvierat.
 
 
Dátum zadania:08. 03. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
05. 05. 2019 prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Vedúci katedry