Final thesis assignment form – Ing. Adam Bartánus – FESRD I-RRP den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Adam Bartánus
Študijný program:regionálny rozvoj a politiky EÚ
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-102381-54328
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach, PhD.
  
Názov práce:Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie (mestá Liptovský Mikuláš a Ružomberok)
  
Anotácia:Cieľom záverečnej práce je analyzovať a zhodnotiť spôsoby, akými obce využívajú svoj majetok na podnikateľské účely s dôrazom na podnikanie prostredníctvom obchodných spoločností. Informácie a podklady bude študent čerpať jednak zo sekundárnych zdrojov (interné dokumenty samosprávy) a jednak z primárnych zdrojov (napr. prostredníctvom riadeného rozhovoru s predstaviteľom výkonného manažmentu obce, prípadne podniku s majetkovou účasťou mesta).
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:17. 01. 2017
  
Dátum odovzdania:20. 04. 2018 Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry