Final thesis assignment form – Bc. Filip Hološka – FEM B-MAP den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Filip Hološka
Študijný program:
manažment podniku
Študijný odbor:
3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Evidenčné číslo:
FEM-5626-65254
Vedúci práce:doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
 
 
Názov práce:Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
  
Anotácia:
Záverečná práca: „Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie“ hodnotí trh práce od vstupu Slovenska do Európskej únie, dopad na zamestnanosť obyvateľstva, jeho migráciu. Tiež poukazuje na spokojnosť obyvateľov a jeho očakávania.
 
 
Rozsah práce:
35-40
 
 
Dátum zadania:14. 12. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
02. 05. 2019 
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry