Final thesis assignment form – Bc. Katarína Kišacová – FEM B-MAP den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra financií
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Katarína Kišacová
Študijný program:manažment podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5626-65265
Vedúci práce:doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
  
Názov práce:Finančno - ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku
  
Anotácia:Cieľom diplomovej práce je vykonať finančnú a ekonomickú analýzu vybraného ekonomického subjektu a navrhnúť opatrenia na zlepšenie ekonomického zdravia daného podniku.
  
Dátum zadania:17. 12. 2018
  
Dátum odovzdania:17. 05. 2019 doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Vedúci katedry