Final thesis assignment form – Ing. Jakub Pelikán – TF I-KBI den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jakub Pelikán
Študijný program:kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-102465-51058
Vedúci práce:Ing. František Adamovský, PhD.
  
Názov práce:Implementácia programu ROBOT STUDIO pri tvorbe vzorových postupov pri programovaní robotického pracoviska
  
Anotácia: 
Dátum zadania:17. 03. 2017
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2018 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry