Final thesis assignment form – Ing. Filip Zelenaj – FEM I-AOM den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra jazykov
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Filip Zelenaj
Študijný program:agrárny obchod a marketing
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-17329-54465
Vedúci práce:PaedDr. Irena Felixová
Konzultant:Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
  
Názov práce:Kvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podniku
  
Anotácia:Neustále sa meniace trhové podmienky, narastúca konkurencia, globalizácia trhového prostredia, ale i zvyšujúce sa nároky zákazníkov na kvalitu poskytovaných služieb sú len niekoľkými z mnohých faktorov, ktoré je nutné rešpektovať v procese budovania úspešného a v neposlednej rade prosperujúceho podniku. Cieľom diplomovej práce bude zhodnotiť kvalitu poskytovaných služieb ako jedného z najdôležitejších faktorov pri budovaní imidžu vybraného podniku. Práca bude rozdelená do dvoch samostatných častí. Prvá časť práce bude venovaná teoretickému prehľadu poznatkov z predmetnej problematiky a druhá časť práce bude venovaná vlastnému výskumu v danej oblasti, ktorý bude realizovaný formou dotazníkového prieskumu doplneného o pozorovanie a interview. Z výsledkov práce budú následne vyvodené vlastné závery, ako i návrhy a odporúčania do praxe.
  
Dátum zadania:12. 04. 2018
  
Dátum odovzdania:22. 04. 2018 PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Vedúci katedry