Final thesis assignment form – Bc. Petra Cintulová – FAaFR B-VLU den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra ochrany rastlín
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Petra Cintulová
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5659-65479
Vedúci práce:prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
  
Názov práce:Mykotoxíny v potravinách - výskyt, riziká a prevencia
  
Anotácia:Kompilačná práca na tému vzniku a pohybu mykotoxínov v potravinovom reťazci, ich rizikách a prevencii pred ich nežiadúcimi účinkami.
  
Dátum zadania:07. 11. 2018
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2019 prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Vedúci katedry