Final thesis assignment form – Ing. Lucia Chládeková – FEM I-MAP den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Lucia Chládeková
Študijný program:
manažment podniku
Študijný odbor:
3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Evidenčné číslo:FEM-5628-52773
Vedúci práce:
doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
 
 
Názov práce:
Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve
 
 
Anotácia:Diplomová práca: „Obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve“ hodnotí potencionálne zdroje energie v poľnohospodárstve z vedľajších produktov. Snahu štátov Európskej únie o podporu využívania týchto zdrojov energie. Perspektívne možnosti na Slovensku, ich výhody a riziká.
 
 
Rozsah práce:
50 - 60 stran
 
 
Dátum zadania:
18. 12. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
10. 04. 2018 
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry