Final thesis assignment form – Ing. Miroslav Benkovič – FEM I-EKP den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Miroslav Benkovič
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5622-52738
Vedúci práce:doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
  
Názov práce:Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
  
Anotácia:Finančno-ekonomická analýza posudzuje za určité časové obdobie výsledky podnikateľského subjektu a kvantifikuje faktory, ktoré sa na daných zmenách podieľajú. Hlavným cieľom diplomovej práce je finančná a ekonomická analýza vybraného podniku. Obsahom diplomovej práce je implementácia finančnej analýzy ex post a finančnej analýzy ex ante s následnou diagnostikou posúdenia finančného zdravia a celkovej finančnej situácie vybraného podniku. Hlavný cieľ diplomovej práce vyúsťuje do parciálnych cieľov ako sú priama analýza intenzívnych indikátorov likvidity, aktivity, zadlženosti, rentability a trhovej hodnoty, horizontálna analýza likvidity, analýza absolútnych ukazovateľov, analýza pridaných hodnôt podniku a bilančných pravidiel.
  
Dátum zadania:19. 12. 2016
  
Dátum odovzdania:09. 04. 2018 prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry