Zadání závěrečné práce – Ing. Dominika Žiačková – FEM I-EKP den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra hospodárskej politiky
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Dominika Žiačková
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:
3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Evidenčné číslo:
FEM-5622-53293
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:
Štátny rozpočet SR
  
Anotácia:
Na základe štatistických údajov je potrebné zhodnotiť vývoj štátneho rozpočtu SR, jeho pozitívne a negatívne trendy z hľadiska vývoja hospodárstva a vonkajších podmienok. Sledované obdobie minimálne 10 rokov.
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Dátum zadania:
06. 12. 2016
 
 
Dátum odovzdania:20. 04. 2018 
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Vedúci katedry