Zadání závěrečné práce – Ing. Patrícia Čepelová – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Patrícia Čepelová
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100916-65727
Vedúci práce:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
 
 
Názov práce:
Návrh poľnej cesty v k. ú. Krivá
  
Anotácia:
Cieľom diplomovej práce je navrhnúť novú poľnú cestu prípadne rekonštruovať existujúcu poľnú cestu príslušnej kategórie vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav.
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Literatúra:
  1. MUCHOVÁ, Z. -- ANTAL, J. Pozemkové úpravy. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 336 s. ISBN 978-80-552-1130-5.
  2. ČSN 73 6109. Projektování polních cest.
 
 
Dátum zadania:
27. 02. 2017
 
 
Dátum odovzdania:16. 04. 2018 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry