Final thesis assignment form – Ing. Maroš Turčáni – FZKI I-KII den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Maroš Turčáni
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-52331
Vedúci práce:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
  
Názov práce:Návrh MÚSES pre vybrané katastrálne územie
  
Anotácia:Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ktorá predstavuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Cieľom diplomovej práce je návrh jednotlivých prvkov ÚSES (biocentrá, biokoridory a interakčné prvky) tak, aby bola zabezpečená ekologická stabilita krajiny.
  
Rozsah práce:cca 60 strán
  
Dátum zadania:14. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:25. 04. 2018 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry