Zadání závěrečné práce – Ing. Peter Varga – FZKI I-KII den [sem 6, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Varga
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100916-52605
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 
 
Názov práce:
Aplikácia priestorových dát z informačného systému Hydrophysics.
 
 
Anotácia:
Geografické informačné systémy ponúkajú širokú škálu využitia od spracovania dát, analýz, tvorby mapových výstupov až po ich následnú web distribúciu. V diplomovej práci sa študent oboznámi s možnosťami a metodickými postupmi pri spracovaní, úprave a následnej web distribúcií hydrofyzikálnych a fyzikálnych vlastností pôd. Východiskom a zdrojom dát bude informačný systém Hydrophysics-web server spravovaný katedrou biometeorológie a hydrológie SPU v Nitre.
 
 
Dátum zadania:
29. 12. 2017
 
 
Dátum odovzdania:15. 05. 2019 
Ing. Ján Čimo, PhD.
Vedúci katedry