Final thesis assignment form – Ing. Martin Zmrazek – FZKI I-KII den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Martin Zmrazek
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100916-52606
Vedúci práce:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
  
Názov práce:
Analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva v obci Dlhá nad Oravou
 
 
Anotácia:
Vymedzenie základných pojmov týkajúcich sa odpadového hospodárstva a nakladania s odpadmi z pohľadu domácich a zahraničných autorov, ako aj zadefinovania skládok a zberných dvorov. Klasifikácia druhov odpadov. Praktická časť sa zameria na komunálny odpad produkovaný v rámci vybranej obce.
  
Rozsah práce:
60
  
Dátum zadania:
24. 04. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
25. 04. 2018 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry