Zadání závěrečné práce – Ing. Martin Valkovič – TF I-RSI ext [sem 6, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Valkovič
Študijný program:riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-102466-39497
Vedúci práce:doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
  
Názov práce:Automatizácia chladenia muštu pri výrobe vína
  
Anotácia:    
  
Rozsah práce:50-60 strán
  
Dátum zadania:14. 12. 2017
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2019 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry