Final thesis assignment form – Bc. Juraj Gašper – FAaFR B-FAR den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Juraj Gašper
Študijný program:
farmárstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FAPZ-102570-65823
Vedúci práce:
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
  
Názov práce:
Faktory vplývajúce na produkciu mlieka
 
 
Dátum zadania:
01. 12. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
05. 05. 2019 doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Vedúci katedry