Zadanie záverečnej práce – Bc. Dorota Domiterová – FZKI B-KBC den [sem 2, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Dorota Domiterová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5701-57771
Vedúci práce:doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
  
Názov práce:Vplyv orografického členenia územia na pedotransferové funkcie
  
Anotácia:Modely simulujúce pohyb vody v nenasýtenej zóne si vyžadujú údaje o hydraulickej vodivosti a vlhkostných retenčných krivkách (VRK). Tieto pôdne hydraulické vlastnosti možno merať priamo, pomocou terénnych a laboratórnych metód, čo je časovo a finančne náročné. Preto sa zaviedli postupy, ktoré sú založené na predpokladanej závislosti obsahu vody v pôde od pôdnych charakteristík (zrnitosť, objemová hmotnosť, obsah humusu...) a označujú sa termínom pedotransferové funkcie (PTF). Študent bude vo svojej práci analyzovať vplyv orografického rozčlenenia územia vstupujúceho do analýzy na výslednú presnosť PTF.
  
Dátum zadania:10. 03. 2016
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2017 doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry