Zadanie záverečnej práce – Marek Vaško – FZKI B-KBC den [sem 2, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Marek Vaško
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-5701-58278
Vedúci práce:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
 
 
Názov práce:
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
 
 
Anotácia:
Prieskumom dopravných pomerov v obvode pozemkových úprav je potrebné zistiť súčasný stav poľnohospodárskej a lesnej dopravnej siete v nadväznosti na železničnú, štátnu cestnú prípadne vodnú a leteckú sieť. Existujúce poľné a lesné cesty následne zaradiť do kategórií, uviesť ich príslušné označenie vrátane cestných objektov. Zhodnotiť technický stav cestného telesa a stav cestných objektov. Následne zhodnotiť súčasný dopravný systém z pohľadu protieróznej a krajinotvornej funkcie. V neposlednom rade zhodnotiť územie vzhľadom na možný rekreačný potenciál. Výsledkom prieskumných prác je súhrnná bilancia existujúcich komunikačných zariadení a opatrení v obvode projektu pozemkový úprav.
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Literatúra:
  1. MUCHOVÁ, Zlatica - ANTAL, Jaroslav. Pozemkové úpravy. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 336 s. ISBN 978-80-552-1130-5.
 
 
Dátum zadania:
18. 01. 2017
 
 
Dátum odovzdania:11. 05. 2018 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry