Final thesis assignment form – Bc. Ivan Vojtek – FAaFR B-VSP ext [term 4, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra špeciálneho chovateľstva
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ivan Vojtek
Študijný program:všeobecné poľnohospodárstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5656-41546
Vedúci práce:Ing. Jana Hanusová, PhD.
  
Názov práce:Biológia, systematika druhov žiráf a podmienky ich chovu v zajatí
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:09. 12. 2016
  
Dátum odovzdania:05. 04. 2018 doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Vedúci katedry