Final thesis assignment form – Lenka Sedláková – FESRD B-RRP ext [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Lenka Sedláková
Študijný program:regionálny rozvoj a politiky EÚ
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-102386-65998
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach, PhD.
  
Názov práce:Úroveň spolupráce vybranej samosprávy so subjektami z tretieho sektora
  
Anotácia:Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť mieru a úroveň spolupráce medzi vybranou miestnou samosprávou a subjektami tretieho sektora, ktoré sú činné v danej samospráve. Spolupráca bude hodnotená jednak zo strany samosprávy a jednak zo strany subjektov tretieho sektora. Na vypracovanie práce sa budú využívať primárne údaje zbierané riadenými rozhovormi s predstaviteľmi samosprávy a tretieho sektora.
  
Rozsah práce:30-50
  
Dátum zadania:16. 01. 2018
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2020 Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry