Zadanie záverečnej práce – Lenka Sedláková – FEŠRR B-RRP ext [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Lenka Sedláková
Študijný program:
regionálny rozvoj a politiky EÚ
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-102386-65998
Vedúci práce:
Ing. Maroš Valach, PhD.
 
 
Názov práce:
Úroveň spolupráce vybranej samosprávy so subjektami z tretieho sektora
 
 
Anotácia:
Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť mieru a úroveň spolupráce medzi vybranou miestnou samosprávou a subjektami tretieho sektora, ktoré sú činné v danej samospráve. Spolupráca bude hodnotená jednak zo strany samosprávy a jednak zo strany subjektov tretieho sektora. Na vypracovanie práce sa budú využívať primárne údaje zbierané riadenými rozhovormi s predstaviteľmi samosprávy a tretieho sektora.
 
 
Rozsah práce:30-50
 
 
Dátum zadania:16. 01. 2018
 
 
Dátum odovzdania:15. 05. 2020 
Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry