Final thesis assignment form – Ing. Milan Mihók, PhD. – FAaFR D-OCR den [year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra ochrany rastlín
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Milan Mihók
Študijný program:ochrana rastlín
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-17348-44745
Vedúci práce:prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
  
Názov práce:Fungicídna rezistencia huby Cercospora beticola v Slovenskej republike
  
Dátum zadania:06. 10. 2016
  
Dátum odovzdania:06. 10. 2019