Final thesis assignment form – Bc. Ondrej Jánošík – FEM B-EKP den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ondrej Jánošík
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5620-67302
Vedúci práce:
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
  
Názov práce:Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
  
Anotácia:Záverečná práca: „Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte“ porovnáva náklady a výnosy vo vybranom podnikateľskom subjekte a ich vplyv na výsledok hospodárenia. Poukazuje tiež na možnosti zvýšenia konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu s upozornením na problémy a zefektívnením využívania finančných prostriedkov.
 
 
Rozsah práce:
35-40
 
 
Dátum zadania:
14. 01. 2019
  
Dátum odovzdania:
05. 05. 2020 prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry