Final thesis assignment form – Ing. Lenka Laurošková – FAaFR I-VLU den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lenka Laurošková
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5661-57385
Vedúci práce:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
  
Názov práce:Postoje k jedlu vybranej skupiny žien vo vzťahu k poruchám príjmu potravy
  
Rozsah práce:70 s.
  
Dátum zadania:28. 11. 2018
  
Dátum odovzdania:12. 04. 2019 MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry