Final thesis assignment form – Ing. Ľudovít Mišľan – FAaFR D-OCR ext [year 4]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra ochrany rastlín
 
Akademický rok: 2021/2022
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Ľudovít Mišľan
Študijný program:
ochrana rastlín
Študijný odbor:poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FAPZ-102531-52011
Vedúci práce:
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
  
Názov práce:Systémy fungicídnej ochrany obilnín proti listovým a klasovým chorobám
 
 
Dátum zadania:
04. 09. 2017
  
Dátum odovzdania:04. 09. 2021