Final thesis assignment form – Laura Stanová – FEM B-EKP den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Laura Stanová
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5620-67517
Vedúci práce:prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
  
Názov práce:Majetková a kapitálová vybavenosť podniku.
  
Anotácia:Bakalárska práca "Majetková a kapitálová vybavenosť podniku" hodnotí majetkovú a kapitálovú štruktúru vybraného podnikateľského subjektu. Aby podnik mohol zahájiť svoju činnosť, potrebuje k tomu finančné zdroje, t. j. kapitál a peniaze. Zdroje kapitálu môžu byť vlastné (vlastné imanie) alebo cudzie (dlhy). Kapitál sa jeho vynaložením premení na výrobné faktory, ktoré predstavujú hmotnú a nehmotnú podstatu podniku a materiál, z ktorého sa bude vyrábať. Spoločne ich vyjadrujeme ako hospodárske prostriedky, ktorých konkrétne zloženie tvorí majetok podniku. Majetok a kapitál tvorí bilančnú rovnováhu, ktorej prehľad poskytuje účtovný výkaz, nazývaný súvaha. Súvisí s posúdením zlatého bilančného pravidla, optimalizáciou kapitálovej štruktúry. Pri analýze majetku a kapitálu podniku sa využívajú ukazovatele efektívneho hodnotenia majetku a kapitálu.
Vhodná majetková a kapitálová štruktúra predstavuje pre podnik jeden z kľúčových nástrojov, pri dosahovaní jeho primárneho cieľa. Rozhodnutia o voľbe medzi pomerom dlhodobého a krátkodobého majetku, o spôsobe financovania tohto majetku ako aj o pomere medzi vlastným a cudzím kapitálom predstavujú jedny z kľúčových otázok, ktoré stoja pred manažmentom, nie len v čaše zakladania podniku, ale po celé obdobie jeho činnosti.
Cieľom bakalarskej práce je popis a analýza majetkovej a kapitálovej štruktúry v reálne existujúcom podnikateľskom subjekte a navrhnúť opatrenia , ktoré by mohli viesť k odstráneniu rezerv v kapitálovej a majetkovej štruktúre, a tým prispieť k ďalšiemu rozvoju podniku.
  
Dátum zadania:25. 10. 2018
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2020 prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry