Final thesis assignment form – Ing. Petra Mesárošová – FZKI B-KBC den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Petra Mesárošová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5701-45101
Vedúci práce:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
  
Názov práce:Zmapovanie druhotnej (súčasnej) krajinnej štruktúry (DKŠ) na určitom území
  
Anotácia:Krajinnú štruktúru charakterizuje priestorové usporiadanie jednotlivých krajinných prvkov v území. Mapovanie KŠ zahrňuje aktualizáciu priamou konfrontáciou mapových podkladov a následná korekcia so situáciou v teréne. Tvorba samotnej mapy KŠ sa realizuje v GIS.
Cieľom bakalárskej práce je zmapovanie DKŠ ako podkladu pre vypracovanie územného systému ekologickej stability (ÚSES).
  
Rozsah práce:60 strán
  
Dátum zadania:26. 04. 2012
  
Dátum odovzdania:03. 06. 2013 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry