Zadanie záverečnej práce – Ing. Veronika Višňovská – TF I-PSZ ext [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra dopravy a manipulácie
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Veronika Višňovská
Študijný program:
prevádzka dopravných strojov a zariadení
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-5686-68072
Vedúci práce:
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
 
 
Názov práce:
Analýza dopravných nehôd v cestnej doprave vo vybranom regióne
 
 
Anotácia:
Analýza príčin vzniku dopravných nehôd v cestnej doprave vo vybranom regióne so štatistickým vyhodnotením dopravných nehôd v sledovanom období.
 
 
Dátum zadania:11. 07. 2019
 
 
Dátum odovzdania:
30. 06. 2020 doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Vedúci katedry